Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 so với cùng kỳ 2020.

  • Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2021 so với cùng kỳ 2020.
  • Giải trình lợi nhuận thay đổi trên 10% của báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021 so với cùng kỳ 2020.

Bình luận