Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

HƯỚNG DẪN HỌP TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ

  1. 1. THƯ MỜI THAM DỰ KỲ HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA VIỆT
  2. 2. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
  3. 3. TỜ TRÌNH TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA VIỆT
  4. 4. DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI DHCD BẤT THƯỜNG
  5. 5. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP BẤT THƯỜNG NGÀY 18-09-2021 CÔNG TY CP CẢNG CỬA VIỆT
  6. 6. DỰ THẢO BIÊN BẢN KỲ HỌP BẤT THƯỜNG NGÀY 18-09-2021 CÔNG TY CP CẢNG CỬA VIỆT
  7. 7 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường Công ty CP CẢNG CỬA VIỆT