Tài liệu kỳ họp thường niên năm 2022 của Đại hội đồng Cổ đông

1. Thư mời

2. Quy chế làm việc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

3. Tờ trình 206 về kết quả sản xuấ kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

4. Tờ trình 207 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

5. Tờ trình 217 về việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021.

6. Tờ trình 218 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

7. Tờ trình 220 kế hoạch đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và xây dựng cơ bản năm 2022.

8. Tờ trình 221 về việc mua lại cổ phần của người lao động mua cổ phần ưu đãi của Cảng Cửa Việt khi cổ phần hóa nghỉ việc trước thời hạn cam kết.

9. Tờ trình 224 về việc quyết toán quỹ tiền lương và quỹ thù lao thực hiện năm 2021; Xây dựng quỹ tiền lương và quỹ thù lao kế hoạch năm 2022.