KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
VIET THUAN 11-01 120 NIL K12A VT SRM
VIET THUAN 168 136 NIL T2 VT GS
QUANG HAI 16 79 NIL CT-02 VT TAU
PHUONG NAM 46 80 CLINKER BP13 VT TAU
 TÀU ĐẾN:
THANG LOI 126 79 KIM KHI VT:03:00 K4 TAU
PHU THANH 136 KIM KHI HT:03:30 K12 GS
TÀU DỜI:
JIAN DA 190 KIM KHI B6/8 K12C HT:02:30 AGE
TRUONG NGUYEN 69 86 NIL LA BP10 TAU