KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
VIET THUAN 215-07 147 NIL T2 VT GS
THUAN TRUNG 05 80 NIL BP13 VT TAU
QUANG MINH 18 91 GAO BAO BP14 VT PGS
 TÀU ĐẾN:
TJ HARVEST 176 BAP TUI HT:09:00 K10,DEB FLC
BIEN DONG STAR 121 CONTS VT K12B VIMC
POWER 55 76 NIL HT:05:00 CT-03 TAU
TÀU DỜI:
THINH LONH 36 80 NIL SR CT-02 TAU